top of page

ÇEREZ POLİTİKASI

Çerez politikamız Cevdet Avkan Muayenehanesi (“Muayenehane”) içerik sağlayıcısı olduğu internet sitesi "https://www.drmcevdetavkan.com/" için geçerlidir.

Çerezler ziyaret ettiğiniz internet sitesinin adresini, çerezin yetkilerinin ve etkilerinin süresini ve rastgele bir sayıyı içerirler, internet sitelerimizi ziyaret ettiğinizde cihazınıza indirilirler. Bizim çerezlerimiz de bu şekilde çalışırlar. 

Çerezlerimiz, internet sitelerimizi kullanmanız sırasında size kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak, hizmetlerimizi geliştirmek ve deneyiminizi iyileştirmek için kullanılır. Çerezler üç çeşittir: 

 • Oturum çerezleri: Geçiçi çerezlerdir, tarayıcınızı kapattığınızda silinirler, yani siz tarayıcınızı kapatıp sitemize tekrar geldiğinizde silinir, kalıcı değillerdir. Sitelerimizin ve sizin, ziyaretinizde güvenliğini, sürekliliğini sağlamak gibi amaçlarla kullanılırlar. 

 • Kalıcı çerezler: Sizin bir hareketinizle ya da çerezin içerisindeki süre aralığı sona erdiği için silinene kadar tarayıcınızın alt klasörlerinde tutulurlar. Bu çerezler sizin bilgilerinizi ve seçimlerinizi bir sonraki ziyaretinizde internet sitemizin hatırlamasına yardımcı olurlar. 

 • Birinci ve üçüncü kişi çerezler: Birinci kişi çerezler sitemiz tarafından kullanılan çerezlerdir. Üçüncü kişi çerezler ise sitemiz haricinde bilgisayarınıza kurulan çerezlerdir.

 

Bu ana çerez türleri içerisinde ise şu çerezler türleri bulunmaktadır:

 

 • Zorunlu çerezler: Muayenehane internet sitelerinin düzgün şekilde çalışabilmesi için, özelliklerinin düzgün şekilde sunulabilmesi kurulan anonim nitelikte çerezlerdir.

 • İşlevsel ve analitik çerezler: Tercihlerinizin hatırlanması için ve gezinme deneyiminizi geliştirmemize yarayan işlevsel çerezler ve hangi sayfalarımızın daha fazla ilgi çektiğini, hangi kaynakların daha çok görüntülendiğini görmemize yarayan, sitelerimizdeki trafiği görerek bu trafiğe uygun hizmet sağlamamızı sağlayan analitik çerezler kullanılmaktadır. Bu nitelikte çerezler de anonimdir.

 

Sitelerimizin kullandığı zorunlu ve birinci parti olanlar haricinde kullanılan çerezler şunlardır:

 

Google Analytics kullanıcıların internet sitesini nasıl kullandığını analiz eden bir web analiz aracıdır. Anonim olan bilgilerin yanı sıra internet sitesini kullanmanızla ilgili kişisel veri niteliğindeki bilgiler (İsim, adres, e-mail adresi, IP adresi) tarayıcınız tarafından Google’a gönderilir ve Google tarafından işlenir.

 

Çoğu tarayıcı çerezleri otomatik olarak kabul eder fakat isterseniz çerezleri tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek reddedebilirsiniz. Çerezleri reddettiğiniz takdirde sitelerimizdeki bazı özelliklerin ve hizmetlerin düzgün çalışamayabileceğini, sitelerimizin kişiselleştirilemeyebileceğini ve sizin deneyiminize göre özelleştirilemeyeceğini lütfen unutmayınız.

 

Tarayıcı üreticileri, kendi ürünlerinde çerezlerin yönetimi ile ilgili yardım sayfaları sunmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız:

WEB SAYFASI VE SOSYAL EKLENTİLER ARASINDAKİ BAĞLANTI 

Muayenehane’ye ait web sayfası ile “Instagram” “Facebook”, “Google+”, “YouTube”, “Twitter”, “Pinterest” “Googlemaps” ve “Linkedin” gibi sosyal ağlar arasında kısmi bağlantı vardır. Ancak bu sosyal ağlardan gelen eklentiler web sitesinde doğrudan kullanılmamaktadır. Bu kapsamda kurumumuza ait web sitesi ziyaret edildiğinde hiçbir bilgi otomatik olarak sosyal ağlara gönderilmemektedir.

Bunun yerine ziyaretçi, ilgili sekmeye tıkladığında ve izin verdiğinde internet tarayıcısı belirtilen sosyal ağın sunucularına bağlanmaktadır. Bu suretle ziyaretçi internet tarayıcısının sosyal ağın sunucularıyla iletişim kurmasına ve bu ağa ait kullanıcı verisini operatöre göndermesine rıza göstermiş olur. Sosyal ağların topladığı verilerin türü ve kapsamı üzerinde kurumumuzun herhangi bir inisiyatifi bulunmamaktadır. Sosyal ağların veri politikaları konusunda bu mecraların aydınlatmaları incelenmelidir.

 

 

DR. CEVDET AVKAN MUAYENEHANESİ HİZMET ALAN (HASTA) KİŞİLERE AİT KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA YÖNELİK KADAMELݹ AYDINLATMA METNİ

Dr. Cevdet Avkan Muayenehanesi (“Muayenehane”) kendisinden sağlık hizmeti alan hastalara ait verilerin gizliliği ve güvenliği konusunda azami hassasiyet göstermektedir. Muayenehane olarak, bu aydınlatma metni aracılığı ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, ilgili yönetmelik ve tebliğ kapsamında kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceğini ve kimlere aktarılacağını, toplanma yöntemini ve hukuki sebebini, haklarınızı bildirmekle yükümlüyüz.

 

 

A. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE TANIMLAR

 

Bu metinde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait bilgiyi,

Özel Nitelikli Kişisel Veri: İlgili kişiye ait olan ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, sağlık, cinsel hayat, biyometrik ve genetik veriyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devredilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi dahil olmak üzere toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirmeye kadar geçen süreçte yapılan her türlü faaliyeti,

KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu Muayenehane’i ifade eder.

 

Bu kapsamda, Muayenehane veri sorumlusu sıfatıyla gerekli olan tüm teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verilerinizi; Anayasa, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, KVKK ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri başta olmak üzere, kişisel verilerin ve mahremiyetin korunması ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde, KVKK 4. maddede yer alan; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işleyecektir.

 

B. KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ AMAÇLA İŞLENİYOR?

KVKK 4. ve 10. maddesi uyarınca aşağıdaki kategoride yer alan kişisel verilerinizi;

 • Kimlik Verilerini; Teşhis ve tedavi süreçlerinde operasyonel faaliyetleri yürütebilmek, kimlik tespiti ve doğrulama yapabilmek,

 • İletişim Verilerini; Size bilgi sağlamak, sizlerle iletişimde kalabilmek,   

 • Finansal Verileri; Tarafınızca ödemelerin yapılması ve takibi, faturaların düzenlenmesi,

 • İşlem Güvenliği Verisini; Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Özel Nitelikli Kişisel Verileri; Kamu sağlığının korunması, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, tedaviye özel ilaç ve/veya tıbbi malzeme ve/veya cihaz temini, mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

 • Görsel Veriler; Tedavi seyrinin takip edebilmek, tanı ve teşhisin konulmasında işin gereği olması, olası bir mahkeme sürecinde lehe delil olarak kullanabilmek,

Tüm veriler bakımından ise yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, arşivleme yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek ve sözleşmesel süreçlerin yürütülmesi amaçları ile işlemekte, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak merkezinde fiziki veya dijital ortamda saklamaktayız.

C. VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE TOPLANMASINDAKİ HUKUKİ SEBEP

Kişisel verileriniz; hasta kaydı ve randevu işlemleri, matbu tedavi takip formları, Muayenehane’de doktor tarafından gerçekleştirilen muayeneler, test/tetkik sonuçlarından, hasta protokol defteri kayıtları ile, Muayenehane internet sitesinden, e-posta, telefon ve diğer çevrimiçi ve/veya çevrimdışı elektronik iletişim platformları veya sosyal medya kanalları gibi iletişim kanallarından, yazılı veya görsel kayıtlardan ve tarafınızca paylaşılmış her türlü evrak vasıtası ile toplanabilmektedir.

 

Muayenehane tarafından gerçekleştirilen işleme faaliyeti KVKK 5/2 ve 6/3 hükümleri uyarınca;

Kanunlarda öngörülmüş olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi, hakkınızın tesisi, kullanılması veya korunması için ve Muayenehane ile aranızda hizmet sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili, gerekli ve zorunlu olması, Muayenehane meşru menfaatleri kapsamında zorunlu olması, sır saklama yükümlülüğü olan Muayenehane tarafından kamu sağlığının korunması, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak gerçekleştirilmektedir². 

 

D. KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE AKTARILIYOR?

 • Kimlik, iletişim ve finansal verileri Muayenehane hasta kaydını gerçekleştirmek için ve tedavi kapsamında sağlık verileriniz hizmet alınan otomasyon sistemine,

 • Avukatlara, denetçilere, anlaşmalı bankaya, hizmet aldığımız üçüncü kişilere,

 • Sağlık Bakanlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü dahil resmî kurum ve kuruluş ile bu kurumlara bağlı otomasyonlara³ hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla kimlik ve iletişim bilginiz,

 • Olası bir mahkeme sürecinde delil yaratmak ve maddi gerçekliğe ulaşılması için zorunlu olması halinde mahkemelere⁴,

 • Tarafınızca özel olarak yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize Muayenehane’nin hukuki yükümlülükleri kapsamında, gerekmesi halinde, taleple sınırlı olarak KVKK 8. madde uyarınca ve belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar dahilinde ayrıca gerekli olması halinde açık rızanızla aktarılabilmektedir.

 

E. İŞLEME KAPSAMINDA HAKLARINIZ NELERDİR?

 

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerinizin, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 6. KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde verilerin silinmesini / yok edilmesini isteme,

 7. (e) ve (f) uyarınca yapılan işlemlerin, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 8. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Haklarınız kapsamında taleplerinizi, iadeli taahhütlü mektupla, şahsen veya noter kanalıyla yazılı olarak veya daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta adresiniz var ise bu posta adresinizi kullanmak suretiyle internet sitesinde bulunan kurumsal e-posta adresimiz üzerinden bize ulaşarak iletebilirsiniz. Aynı zamanda verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin imha ve/veya düzeltme talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Bu bağlamda Muayenehane tarafından seçilen imha yöntemini neden seçildiği ile ilgili Muayenehane’den bilgi talep edebilirsiniz. İmha ve düzeltme talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilerek en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtildiği üzere, başvurunuzda yer alan talepleriniz ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır ancak başvurunuza cevabın yazılı olarak verilmesi halinde ilk on sayfa üzerindeki her sayfa için 1 TL ve cevabın flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek bir ücret tarafınızdan talep edilebilecektir. Başvurunuzun tarafımız hatasından kaynaklanması halinde ücret size iade edilecektir. Muayenehane sizden yalnızca başvurucu ile veri sahibinin eşleştirilebilmesi ve sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına bazı doğrulayıcı bilgiler talep edilecektir.

 

Kişisel veri işleme, muhafaza ve aktarma işlemlerimize ilişkin bütün detaylara Veri Saklama ve İmha Politikası ile Kişisel Verileri İşleme Politikası’nı inceleyerek ve tarafımızla irtibat kurarak ulaşabilirsiniz.

¹     Muayenehane ile iletişime geçmeniz halinde detaylı aydınlatma şahsınız özelinde yapılacak, talebiniz halinde detaylı aydınlatma metni ve açık rıza metni tarafınızla paylaşılacaktır.

²     Muayenehane ile iletişime geçerek Açık rıza vermeniz halinde tedavi öncesi ve sonrası fotoğraflarınız sizlerin teşhis edilmesini önleyecek imgelemler kullanılmak suretiyle internet sitesinde paylaşılabilecektir.

³     Bu otomasyonlara fiziken tutulan hasta protokol defterinde yer alan veriler işlenmektedir.

⁴     Mahremiyetinize azami özeni göstererek mahkeme süreci ile ilgili ve bağlantılı olması halinde sınırlı ve gerektiği ölçüde gerekirse gizlilik kararı talep edilerek paylaşım yapılacaktır.

bottom of page